• Botkyrka konsthall
  • Botkyrka kommun
  • 147 85 TUMBA
  • 08 530 612 25
  •  
  • ENGLISH

Pedagogik

Pedagogik och forskning

Pedagogik och programverksamhet

I relation till konsten utvecklar Residence Botkyrka det pedagogiska arbetet för ökad lokal delaktighet. Pedagogiska projekt kommer att arbetas fram i nära relation med de gästande konstnärerna. Vi kommer även att utveckla pedagogiska projekt fristående från detta.  

 

Genom Residence Botkyrka finns möjligheten att stärka och stödja ungdomar i deras egen kreativitet. Botkyrka konsthall driver redan sedan en tid tillbaka ett mentorskapprogram som syftar till vägledning för dem som önskar söka sig till en konsthögskoleutbildning. Denna möjlighet ser vi även i Residence Botkyrka. Med konstnärer som arbetar på plats finns unika möjligheter till inblick i den konstnärliga processen, något som kan både sporra och inspirera.

 

Information om Residence Botkyrkas pedagogiska projekt och programverksamhet kommer alltid att finnas tillgänglig på hemsidan där även dokumentation kommer att finnas av genomförda projekt likväl som pågående.

 

Forskning och publikationer

Mångkulturellt centrum, MKC, i Fittja har det nationella uppdraget för migrationsforskning i Sverige. Här finns kunskap om migration och kulturell mångfald, i samtiden och historien. MKC har verkat i över tjugo år och återkopplar som en självklar del av arbetet även till äldre forskning, och lägger hela tiden skärvor till mosaiken av det moderna Sveriges samhällsutveckling. En stor del av deras verksamhet innefattar offentligt finansierad uppdragsforskning. De har en mångvetenskaplig profil med tonvikt på etnografiskt arbetssätt. Forskningsresultaten omsätts bland annat i publikationer och utställningar. MKC kommer att vara en viktig källa för de gästande konstnärerna. Många samtida konstnärer har ett uttalat
intresse för den typ av forskning och den kunskap som står att finna hos MKC. Det kan sedan omsättas till en rad olika konstnärliga uttryck; skulptur, teckning, måleri, video, text- och ljudarbeten, med mera.

 

Foto: Andrej Markiewicz

 

Parallellt med de inbjudna konstnärerna planerar Residence Botkyrka att bjuda in forskare och andra professionella att belysa och problematisera verksamheten, genom föreläsningar, seminarier och workshops. Vid sidan av MKC:s ämnesområden kan det t ex handla om personer som är verksamma inom ekologisk hållbarhet, samhällsplanerare, arkitekter, kulturteoretiker eller professionellt verksamma i konstfältet.

 

Inom Residence Botkyrka planeras en följeforskning av ateljéprogrammets verksamhet. Forskare kopplas på för att utifrån följa och analysera verksamheten.  Vi föreställer oss även att den samlade kunskapen och erfarenheten vi tillgodogjort oss inom Residence Botkyrka om några år är viktig att dela med oss av till andra. Vi hoppas kunna vara en inspirationskälla. Det kan handla om hur vi arbetat med konst och utvecklat det offentliga rummet men också hur vi arbetat i våra pedagogiska projekt. Detta kan resultera i t ex publikationer, men också föreläsningar och workshops.


 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Residence Botkyrka drivs av Botkyrka konsthall, med stöd från Stiftelsen framtidens kultur, i samarbete
med Botkyrka kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning, Mångkulturellt centrum och Botkyrkabyggen