• Botkyrka konsthall
  • Botkyrka kommun
  • 147 85 TUMBA
  • 08 530 612 25
  •  
  • ENGLISH

Residence Botkyrka

Konsten som en katalysator i samhällsbygget

I Botkyrka ser man konsten som en katalysator i samhällsbygget. Residence Botkyrka är en konsekvens av detta, ett ateljéprogram för internationellt verksamma konstnärer, arkitekter och curatorer. Det är en plats där olika kunskaper och olika erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, samhällsbyggnad och forskning.

 

Vi lever i en tid med många utmaningar; planetens långsiktiga överlevnad, välfärdssamhällets förnyelse, globalisering, migration och människors behov av upplevelser och mening. Idag är kanske behovet av sammanhang, mening och betydelser större än någonsin.

 

Botkyrka är en av Sveriges mest internationella kommuner med människor från åttiotalet länder och omkring hundra talade språk. I detta är Residence Botkyrkas sammanhang och det blir också en självklar del av konstnärernas vistelse.

 

Residence Botkyrka verkar för platsspecifik, kontextbaserad konst av olika uttryck och undersöker konstens möjligheter att påverka en plats, hur den rent av skulle kunna förändra dess identitet. Residence Botkyrka intresserar sig också för frågor om medskapande och hur samverkan mellan människor kan bidra till förändringar, hur samhälle och människor kan växa tillsammans.

 

Botkyrka kommun har ambitionen att verka för en hållbar samhällsutveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta genomsyrar också Residence Botkyrka.

 

Residence Botkyrka drivs av Botkyrka konsthall och är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrkabyggen och Mångkulturellt centrum (ett center med nationellt uppdrag för migrationsforskning). 
 

 


 

Inom detta samarbete ser vi hur olika personer, t ex samhällsplanerare och forskare, kan vara resurser för de gästande konstnärerna, när deras konstnärskap prövas med nya erfarenheter. Samtidigt bidrar också konstnärernas perspektiv och erfarenheter till att utveckla Residence Botkyrka.

 

Botkyrka kommun har antagit en utvidgad tillämpning av enprocentsregeln där konstnärer kan erbjudas möjligheten att arbeta med offentliga gestaltningsuppdrag inom gata, park och vatten. Inom ramen för Residence Botkyrka, med tankar om kontextbaserad konst, kan konstnärerna komma in redan på ett idé- och planeringsstadium av exploateringsprocessen.

 

Tack till Stiftelsen framtidens kultur och Kulturkontakt Nord/ Nordiska ministerrådet.

 

Foto: Andrej Markiewicz

 Residence Botkyrka drivs av Botkyrka konsthall, med stöd från Stiftelsen framtidens kultur, i samarbete
med Botkyrka kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning, Mångkulturellt centrum och Botkyrkabyggen